Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA

DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. 1. PREZENTARE GENERALA


Incepand cu data de 25 mai 2018 au devenit aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor). 

 1. 2.    IDENTITATEA OPERATORULUI

Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare - ARSVOM, este institutie publica cu personalitate juridica si a fost infiintata prin O.G. nr. 33/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2004.

ARSVOM este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, prin care acesta asigura activitatea de cautare si salvare a vietii omenesti pe mare si interventii in caz de poluare.

Agentia Romana de salvare a Vietii Omenesti pe Mare, cu sediul in Incinta Port Constanta, Dana 78, Constanta, Romania, cod postal 900900, CUI 16330145, telefon/fax: +40 241 488226, +40 241 616111, +40 241 488227, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Web: www.arsvom.ro, este Operator de date in conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal. ARSVOM colecteaza si prelucreaza informatii despre persoanele vizate in mod onest, transparent si informat, in vederea respectarii unor obligatii legale, al indeplinirii unor sarcini care servesc interesului public si care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investita.

 1. 3.    DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Agentía Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare, prin intermediul aparatului propriu central (constituit din directii, servicii, birouri), prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal avand functie de identificare (numele si prenumele solicitantului, prenumele parintilor, data si locul nasterii, nationalitatea, codul numeric personal, domiciliul, numarul de telefon/fax,  adresa de e-mail, seria si numarul documentului de identitate, imaginea, semnatura), datele bancare, datele fizionomice, datele privind starea de sanatate fizica si psihica, rezultate teste alcool si/sau teste antidrog, datele referitoare la documentele de navigatie  (seria si numarul), datele referitoare la studii si formare profesionala, perioade de angajare, documente de proprietate, functii detinute, denumire angajatori, adrese angajatori, inregistrari ale sistemelor de securitate instalate in institutie.

 1. 4.    SCOPUL PRELUCRARII:


* eliberarea adeverintelor de practica;

* sustinerea examenelor de concurs pentru angajare;

* sanctionarea contraventiilor, cercetarea evenimentelor si accidentelor de munca;

* respectarea prevederilor Legii 98/2016 si HG nr. 395/2016;

* monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor si/sau bunurilor operatorului;

* indeplinirea obligatiilor legale referitoare la asigurarea securitatii si sanatatii in munca;

* alte operatiuni necesare desfasurarii activitatii si indeplinirii obligatiilor legale.

 1. 5.    MODALITA?ILE DE PRELUCRARE

Prelucrarea se realizeaza prin mijloace mixte, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate. Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea,  modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea sau arhivarea.

 1. 6.    PERIOADA DE PASTRARE

Toate documentele care contin date cu caracter personal se inregistreaza si urmeaza regulile de pastrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, distrugere si arhivare stabilite prin Legea Arhivelor Nationale si prin proceduri interne.

 1. 7.    DEZVALUIREA DATELOR
   

Datele personale prelucrate sunt destinate utilizarii de catre Agentía Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare si la cerere sunt comunicate urmatorilor destinatari: autoritati/administratii maritime, organizatii internationale maritime, autoritati publice, institutii cu competente in activitati de control, instante de judecata, procurori, organe de urmarire penala, daca sunt necesare desfasurarii unei anchete, lichidatori, cabinete de avocati si altor destinatari, in conditiile legii. 

 1. 8.    SECURITATEA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Agentía Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare evalueaza si imbunatateste in mod continuu masurile de securitate implementate in vederea asigurarii unei prelucrari a datelor cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate.

 1. 9.    DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

In conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, beneficiati de urmatoarele drepturi:

* dreptul la informare;
* dreptul de acces la date;
* dreptul de interventie asupra datelor, pentru rectificare sau stergere;
* dreptul la restrictionarea prelucrarii;
* dreptul de opozitie;
* dreptul la portabilitate;
* dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri;
* dreptul de a se adresa justitiei;
* dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii  Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), adresa B-dul General Gheorghe Magheru, nr.28-10, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon +4 031 8059211, www.dataprotection.ro, adresa e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

            Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, puteti inainta o cerere scrisa, datata si semnata in care se va mentiona ce drept este exercitat, la secretariatul Agentíei Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare, sau pe adresa de e-mail , Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Cererii i se va atasa o copie lizibila dupa actul de identitate al solicitantului.

            Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal din cadrul Agentiei Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare poate fi contactat la sediul institutiei: Incinta Port Constanta, Dana 78, Constanta, Romania, cod postal 900900, telefon/fax: +40 241 488226, +40 241 616111, +40 241 488227 sau pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Intocmit,

Raibulet Catalina