Inapoi la Organigrama

Rolul serviciului:

 • este organul de lucru al unitatii care asigura fondurile necesare desfasurarii activitatii unitatii, stiind in orice moment situatia veniturilor si cheltuielilor, asigura si efectueaza la timp si in conditii corespunzatoare cu respectarea dispozitiilor legale, a tuturor operatiilor de incasari si plati.
 • in realizarea atributiunilor ce-i revin, colaboreaza cu compartimentele de specialitate din Directia Generala a Transporturilor Navale, Trezoreria Constanta, B.C.R. si cu celelalte compartimente din unitate.

Competente:

 • intocmeste si supune spre aprobare proiectul planului financiar pe unitate, proiectul planului de prevederi si asigurari sociale,
 • angajeaza unitatea prin semnatura, impreuna cu directorul unitatii, in limita delegatiei de reprezentare acordata.
 • exercita controlul preventiv si dreptul de refuz asupra controlului financiar-preventiv pentru operatiile neancadrate in reglenentarile in vigoare sau in cele neeconomicoase, in limita competentei si in coonditiile legii.
 • stabileste sarcinile de serviciu salariatilor din subordine.

Atributii:

 • planificarea financiara privind activitatea de baza si investitii;
 • folosirea mijloacelor circulante, ordonantari, decontari;
 • finantare investitii
 • salarii si alte drepturi salariale
 • control financiar-preventiv propriu.

Inapoi la Organigrama

Rolul biroului:

 • Acest birou este organul de lucru al unitatii care asigura indeplinirea sarcinilor ce revin stabilite de organul ierarhic superior si de conducerea unitatii in domeniul recrutarii si utilizarii fortei de munca, incadrarii si promovarii personalului, pastrarii documentelor si actiivitatea evidentei militare.
 • In activitatea sa raspunde de:
  • stabilirea si asigurarea necesarului de personal pe meserii, functii si specialitati, corespunzator schemei de organizare, de utilizarea judicioasa a personalului, obligativitatea in pregatirea si perfectionarea profesionala a acestuia, aplicarea corecta a elementelor sistemului de salarizare a muncii, precum si solutionarea in colaborare cu organul sindical a problemelor sociale.
  • in exercitarea atributiilor ce-i revin, conlucreaza cu compartimentul de specialitate ale administratiei de stat si cu celelalte compartimente din unitate.

Atributii:

 • recrutarea, incadrarea si promovarea personalului;
 • invatamant;
 • salarizarea muncii;
 • planificarea fortei de munca;
 • pastrarea documentelor si evidenta militara, precum si rezolvarea sesizarilor;
 • pe linia disciplinii muncii.

Inapoi la Organigrama

Competente

 • are acces la toate datele si informatiile pe care le considera relevante pentru scopul verificarii.
 • trebuie sa-si indeplineasca atributiile in mod obiectiv independent, cu profesionalism si integritate.
 • trebuie sa respecte prevederile codului de etica, normele si instructiunile ce se aproba prin ordinal M.F.
 • este destinat sa realizeze un diagnostic general al sistemului sub aspect tehnic, managerial, financiar- contabil.
 • raporteaza conducerii constatarile facute, masurile si buna gestionare a bunurilor si a patrimoniului public propuse de constatare a deficientelor si de ameliorare a performantelor sistemului de control intern.

Atributii

 • certificarea anuala, insotite de raport de audit, a bilantului contabil si a contului de executie bugetara, prin verificarea legalitatii, realitatii si exactitatii evidentelor contabile si ale actelor financiare si de gestiune;
 • examinarea legalitatii, regularitatii si a conformitatii operatiunilor contabile, indentificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase si fraudelor si pe aceste baze, propunerea de masuri si solutii pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati;
 • evaluarea economicitatii, eficacitatii si eficientei cu care sistemele de conducere si de executie existente in cadrul institutiei, utilizeaza resursele financiare, umane si materiale pentru indeplinirea obiectivelor si obtinerea rezultatelor stabilite;
 • identificarea slabiciunilor sistemelor de conducere si de control, precum si a riscurilor associate unor astfel de sisteme, unor programe proiecte sau unor operatiuni si propunerea de masuri pentru corectarea acestora si pentru diminuarea riscurilor, dupa caz.

Inapoi la Organigrama

Directorul de exploatare are urmatoarele atributiuni privind activitatile de la nivelul structurii functionale:

 • Asigura indrumarea, coordonarea si controlul activitatii curente a structurii de interventie (executie).
 • Propune sau adopta masurile necesare pentru mentinerea starii de pregatire sau pentru realizarea efectiva a interventiilor.
 • Asigura, la ordinul conducerii unitatii sau in limita competentelor legale, activitatea fortelor de interventie, urmareste, indruma si coordoneaza conform competentelor sau a ordinelor operative, derularea operatiunilor, informand operativ conducerea asupra evolutiei si stadiului indeplinirii.
 • Asigura instruirea personalului de interventie din coordonarea directa, pentru:
  • exploatarea optima si eficienta a navelor,
  • mentinerea la un bun nivel a starii de pregatire pentru interventii
  • cunoasterea modului corect prin care trebuie sa se actioneze in cazul avariilor de mare amploare la navele proprii, coliziuni, incendiu, gaura de apa, puneri pe uscat, abandon,
  • prevenirea poluarii marine in mars sau stationare cu respectarea normelor in vigoare

Atributiuni privind coordonarea activitatilor de la nivelul structurii de executie.

 • asigura organizarea activitatii de exploatare tinand seama de structura si destinatia detasamentelor (grupurilor) de interventie,
 • asigura controlul si indruma personalul de pe navele din exploatare menite sa mentina starea de pregatire cat si posibilitatile de interventie efectiva,
 • urmareste realizarea actiunilor de salvare executate prin grupul de nave specializate, asigurand corelarea elementelor de sprijin, primire-transmitere informatii asupra declansarii evenimentului, documentare, alarmare, forte interventie, coordonare sau conducere, operatiuni, informatii asupra operatiunilor, stabilire actiuni in cooperare cu tertii,etc.

Inapoi la Organigrama

Atributii

In domeniul protectiei muncii:

 • Controleaza la toate locurile de munca aplicarea cu strictete a normelor privind protectia muncii;
 • Intocmeste impreuna cu celelalte compartimente functionale din unitate proiectul de masuri si propuneri privind fondurile necesare pentru protectia muncii;
 • Analizeaza evolutia si cauzele accidentelor de munca si ale imbolnavirilor profesionale; Informeza operativ conducerea unitatii si a forului tutelar – MTCT – asupra accidentelor de munca colective, mortale sau cu invaliditate;
 • Sa asigure evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca, precum si sa reevalueze riscurile ori de cate ori sunt modificate conditiile de munca si sa propuna masurile de prevenire corespunzatoare, ce vor alcatui programul anual de protectie a muncii: evaluarea riscurilor presupune identificarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala si stabilirea nivelului de risc pe loc de munca si unitate;
 • Sa asigure instruirea si informarea personalului in probleme de protectia muncii, atat prin cele trei forme de instructie (instructiv general, la locul de munca si periodic ), cat si prin cursuri de perfectionare.

In domeniul P.S.I.:

 • Prezinta conducerii unitatii propuneri de reguli precise de acces in intreprindere a personalului propriu si a persoanelor din afara;
 • Raspunde de aplicarea stricta a acestor reguli. Organizeaza si raspunde de modul in care se asigura activitatea de prevenire si stingere a incendiilor si indeplineste celelalte obligatii prevazute de lege in acest domeniu;
 • Asigura instruirea pe linie de PSI a personalului incadrat.

Inapoi la Organigrama

Competente

 • Consilierul juridic apara drepturile si interesele legitime ale institutiei pentru care exercita profesia, asigura consultanta si reprezentare juridica, avizeaza si contrasemneaza actele cu caracter juridic emise de aceasta.
 • Acorda consultanta , opinia sa fiind consultativa.
 • Formuleaza punctual sau de vedere, potrivit prevederilor legale si a crezului sau profesional.
 • In exercitarea profesiei nu poate fi supus nici unei presiuni din partea institutiei unde isi exercita profesia.
 • In exercitarea profesiei se supune numai Constitutiei, legii, statului profesiei si regulilor eticii profesionale.

Atributii

 • Intocmesc proiectele de contracte sau proiectele oricaror acte cu caracter juridic in legatura cu activitatea unitatii sau isi dau avizul cu privire la acestea.
 • Reprezinta interesele unitatii in fata instantelor judecatoresti sau altor instante sau organe ale puterii sau ale administratiei de stat.
 • Urmaresc aparitia dispozitiilor cu caracter normativ si semnaleaza organelor de conducere sarcinile ce revin unitatii potrivit acestor dispozitii.
 • Sustin interesele unitatii in instanta sau in fata organelor arbitrare, exercita, daca este cazul, caile de atac legale si iau orice masuri necesare apararii intereselor legale ale unitatii.
 • Se ocupa de popularizarea legilor si a celorlalte acte normative in cadrul actiunilor de prevenire, dand indrumare si asistenta juridica de specialitate compartimentelor din cadrul unitatii.
 • Avizeaza sanctiunile disciplinare si orice alte acte juridice pentru care legea prevede avizul consilierului juridic.
 • Redacteaza actiuni civile si penale, intampinari, recursuri si alte cai de atac ordinare sau extraordinare si le sustin la instantele judecatoresti.
 • Participa la verificari comune si in unele cazuri la concilieri directe impreuna cu delegati ai serviciilor de specialitate.

Inapoi la Organigrama

Serviciul Tehnic stabileste oportunitatea diverselor reparatii cerute de catre persoanele abilitate din grupul de nave, certifica si supune spre aprobare directorului unitatii toate documentele specifice serviciului exercita certificarea documentelor ce se prezinta la C.F.P.

Serviciul Tehnic are urmatoarele atributii si raspunderi in urmatoarele domenii::

 • Investitii
 • Intretinere
 • Reparatii
 • Mecano-energetic si transport
 • Pregatirea tehnica a salvarii
 • Prevenirea poluarii
 • Piese schimb
 • Radio-comunicatii
 • Asigurari nave si auto din dotare

In domeniul investitiilor:

 • analizeaza si supune spre aprobarea conducerii proiectul planului de investitii
 • urmareste si asigura finantarea investitiilor
 • stabileste metodologia de lucru pentru activitatea de investitii
 • organizeaza si urmareste supravegherea tehnica in realizarea obiectivelor de investitii, intocmeste formele pentru receptionarea lucrarilor si decontarea acestora

In domeniul intretinerii si reparatiilor:

 • urmareste respectarea si aplicarea riguroasa a tuturor reglementari a tuturor reglementarilor privind siguranta in functionare a masinilor, instalatiilor, aparaturii de masura si control si automatizare
 • urmareste organizarea lucrarilor de intretinere a utilajelor din dotarea unitatii conform documentatiei tehnice,
 • elaboreaza si propune conducerii unitatii si forului tutelar planul de reparatii anual invederea obtinerii de fonduri necesare acestora,
 • asigura efectuarea reparatiilor planificate curente si accidentale.

In domeniul mecano-energetic si piese de schimb:

 • urmareste incadrarea mijloacelor tehnice in normele de consum, conform documentatiei de consumuri pentru combustibil si lubrefianti,
 • dispune transferuri de combustibili si lubrefianti de la o nava la alta,
 • analizeaza cererile de piese de schimb de la nave si intocmeste liste pentru procurarea lor catre biroul aprovizionare.

In domeniul pregatirii tehnice a salvarii:

 • sigura buna functionare a tuturor mijloacelor tehnice care concura la o operatiune de salvare,
 • asigura prin biroul de aprovizionare necesarul de materiale care concura la ducerea la indeplinire a operatiunii,
 • asigura conlucrarea cu celelalte compartimente functionale din cadrul unitatii, acordand sau primind sprijin in rezolvarea problemelor curente, conform competentelor fiecaruia,
 • asigura in mod distinct, masuri de instruire a personalului navigant pe linie de protectie muncii si PSI, aplicarea stricta a prescriptiilor in acest sens.

In domeniul prevenirii poluarii:

 • asigura dotarea tuturor navelor cu mijloace de prevenire a incendiilor si contra poluarii conform normelor tehnice si conventiilor internationale, in urma solicitarilor de la nave,
 • asigura functionarea continua si in parametric a mijloacelor de prevenire a poluarii de la nave,
 • asigura continuitatea actelor ANR pentru instalatiile de prevenire a poluarii de la nave.

In domeniul radio- comunicatiilor:

 • asigura obtinerea autorizatiilor de functionare de la organele competente pentru toate mijloacele de radio-comunicare,
 • asigura buna functionare a mijloacelor tehnice din domeniu, executand prin intermediul prestatorilor de servicii specializati in reparatiile curente si accidentale care apar,
 • informeaza concret biroul aprovizionare in vederea procurarii periodice a echipamentelor de semnalizare radio si pirotehnice,
 • informeaza conducerea unitatii despre necesitatea dotarii navelor maritime cu noi mijloace radio-comunicatii conform conventilor in vigoare.

Asigurari nave si auto din dotare:

 • asigura efectuarea nemijlocit a sigurarilor in caz de avarii sau sinistre la toate navele din dotare, precum si a tuturor mijloacelor de transport auto,
 • inainteaza actele de constatare si doveditoare pentru plata asigurarilor catre organele competente.

Inapoi la Organigrama

Directorul general al ARSVOM are urmatoarele atributii si competente:

 • asigura conducerea executiva a ARSVOM;
 • reprezinta ARSVOM în relatiile cu tertii si semneaza actele care il angajeaza fata de acestia, pe baza si in limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere si ale celor conferite de legislatia in vigoare;
 • propune numirea si, dupa caz, revocarea directorilor ARSVOM;
 • angajeaza si, dupa caz, concediaza personalul de executie si de conducere din cadrul ARSVOM, in conditiile legii;
 • incheie contractul colectiv de munca al ARSVOM, în conditiile legii;
 • incheie contractele individuale de munca si dispune masuri cu privire la modificarea, executarea, suspendarea si incetarea acestora, cu respectarea legislatiei in vigoare;
 • este ordonator de credite în conditiile prevazute de lege.

Directorul general al ARSVOM exercita orice alte atributii care ii revin conform prevederilor legale in vigoare.

In exercitarea atributiilor sale directorul general emite decizii.

Inapoi la Organigrama

Competente:

 • Avizeaza si supune spre aprobare directorului general toate documentele specifice compartimentului;
 • Stabileste metodologia de lucru pentru activitatile administrative;
 • Organizeaza arhiva unitatii si stabileste metodologia de utilizare a acestora;
 • Intocmeste si supune spre aprobare necesarului de legitimatii de acces in port personae si auto.

Inapoi la Organigrama

COMPONENTA CONSILIU DE CONDUCERE

Conform Ordinului OMT Nr. 557/03.04.2015

Consiliul de conducere are urmatoarele atributii principale:

  • aproba regulametul propriu de organizare si functionare;
  • aproba regulamentul intern al ARISN;
  • propune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului structura organizatorica a ARISN, precum si modificarile la aceasta;
  • avizeaza statul de functii;
  • aproba strategia de dezvoltare si de modernizare a ARISN;
  • numeste si revoca directorii ARISN, în conditiile legii;
  • analizeaza clauzele contractului colectiv de munca înainte de si dupa negocierea cu reprezentantii salariatilor, în conditiile legii;
  • aproba bugetul de venituri si cheltuieli cu acordul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în conditiile legii, si asigura executia acestuia;
  • avizeaza programele de investitii, stabileste sursele proprii de finantare, aproba contractarea de credite bancare, precum si constituirea de alte sume pentru finantarea investitiilor si prezinta spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului investitiile ce urmeaza a se realiza de catre ARISN, în conditiile legii;
  • aproba modalitatile de finantare a dotarii cu echipamente, inclusiv prin credite si/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garantia statului, pe care le poate derula în conditiile legii;
  • stabileste si supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului tarifele practicate pentru efectuarea operatiunilor specifice domeniului sau de activitate, în conformitate cu reglementarile legale în vigoare;
  • aproba baremele minime de negociere pentru tarifele necuprinse la lit. k);
  • aproba încheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competente directorilor din conducerea executiva a ARISN;
  • aproba situatiile financiare periodice ale ARISN privind activitatea desfasurata si stabileste masuri pentru continuarea activitatii în conditiile de echilibrare a bugetului;
  • analizeaza periodic derularea exercitiului bugetar si eficienta cheltuielilor;
  • aproba rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul ARISN;
  • aproba închirierea de cladiri, spatii, terenuri si de alte bunuri aflate în proprietatea ARISN;
  • stabileste si supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului închirierea bunurilor proprietate publica sau privata a statului, aflate în administrarea ARISN, în conformitate cu reglementarile în vigoare;
  • aproba scoaterea din functiune si valorificarea, în conditiile legii, a bunurilor din patrimoniul ARISN;
  • aproba deplasarea în strainatate a personalului ARISN pentru participarea la sesiuni, seminarii, conferinte, scolarizare, expozitii din domeniul specific de activitate;
  • propune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului deplasarea în strainatate a directorului general;
  • aproba participarea ARISN ca partener în cadrul unor proiecte internationale, în cooperare cu institutii similare din alte tari, în special din Uniunea Europeana, ca parte a programului de integrare europeana;
  • aproba propunerile de premiere anuala si în cursul anului si de acordare a salariului de merit, potrivit legii;
  • avizeaza raportul anual de activitate întocmit de conducerea executiva a ARISN, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Consiliul de conducere exercita orice atributii care îi revin din prevederile legale, din regulamentul de organizare si functionare si din dispozitiile Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Consiliul de conducere se întruneste lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.

Sedinta este condusa de presedinte, iar în lipsa acestuia, de catre un membru al consiliului de conducere, delegat în scris de catre presedinte.

Sedintele consiliului de conducere se desfasoara în prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor consiliului.

Hotarârile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.

Consiliul de conducere are un secretar numit dintre angajatii ARISN.

Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de conducere poate atrage în activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare, urmând ca activitatea acestora sa fie remunerata în conditiile legii.

Consiliul de conducere prezinta spre aprobare, anual, conducerii Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului un raport asupra activitatii în perioada expirata si un program de activitate pentru anul urmator.